LICEUL “CAROL I” BICAZ organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

LICEUL “CAROL I”BICAZ cu sediul în Orașul Bicaz, str. Republicii nr.21, județul Neamț, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, conform H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi art.30 din Legea nr.53/2003-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare:
1. Nivelul postului: execuție
2. Denumirea postului: administrator patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post , 1 normă (8 ore/zi)

1) Condițiile generale de participare la concurs prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris, citit și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat (ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2) Condiții specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: universitare cu facultatea de științe economice/inginerie/îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația in vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist (diplomă de licență)
2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani într-un post similar sau în unul dintre domeniile detaliate
3. Cunoștințe specifice locului de muncă şi în domeniul sănătății, securității în muncă şi PSI
4. Alte condiții: -abilitați relaționare-comunicare cu întreg personalul unității, de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, clară şi eficientă, asumarea responsabilităților, disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie
5. Abilitați de operare pe calculator: utilizare pachet Office, utilizare poșta electronică- email, utilizare soft de gestiune, utilizare platforma achiziții SICAP;

3. Tematica pentru ocuparea postului
a) aplicarea normelor de achiziții publice
b) aplicarea normelor de sănătate si securitate in munca
c) atribuțiile prevăzute in fisa postului
d) obligațiile salariaților conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
e) obligațiile salariaților conform Legii securității si sănătății in munca nr.319/2006

4) Bibliografie:
1. LEGEA nr. 198/2023 Legea învăţământului preuniversitar;
2.Hotărârea 2230/1969 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările financiare .
3.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
4.LEGEA nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice .
8. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
9. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
10. LEGEA nr.319/2006 Legea securității şi sănătății în muncă cu modificările si completările ulterioare;
11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
12. Legii securității si sănătății in munca nr.319/2006
13. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, actualizata;
14. O.U.G 74/2008 privind colectarea selectivă a deșeurilor .
15. Ordinul ME 4183/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcționare a unităților de învăţământ
.

5. Etapele concursului – conform calendarului de desfășurare
a) Selecția dosarelor de înscriere- dosarele de înscriere se depun la secretariatul Liceului ,,Carol I „ Bicaz (str. Republicii, nr.21). Informații la tel: 0233253541 sau la sediul instituției.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 15 zile lucrătoare de la afișare): 11 aprilie 2024 ora 12:30, la sediul instituției
b) Proba scrisă
– Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.
c) Proba practică
– Constă în testarea abilitaților şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului pentru care candidează
– Se desfășoară în baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include criterii de evaluare:
– capacitate de adaptare
-capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile
-abilitatea de lucru cu PC
-întocmirea documentelor justificative şi de evidență operativă
-capacitate de comunicare
-capacitate de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.
d) Proba interviului
-În cadrul interviului se testează abilități şi cunoștințe impuse de post, capacitate de analiză şi sinteză, de luare a deciziilor, motivația candidaților, comportamentul în situații de criză , inițiativa şi creativitatea.

6. Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs.
Concursul se va desfășura la sediul Liceului ,,Carol I” Bicaz (str. Republicii, nr.21), după următorul calendar:
Nr.
crt. Etape de concurs / Activitate Data/perioada/ora
1 Data postării/publicării anunțului 20 martie 2024
2 Depunerea dosarelor 25 martie 2024-11 aprilie 2024, intre orele 08.30-12.30
3 Selecția dosarelor 12 aprilie 2024, intre orele 08.00-10.00
4 Afișarea selecției dosarelor 12 aprilie 2024, ora 10.00
5 Depunerea contestații lor privind selecția dosarelor 12 aprilie 2024, intre orele 10.00-12.00
6 Afișarea rezultatelor la contestații 12 aprilie 2024, ora 14.00
7 Proba scrisă 15 aprilie 2024, intre orele 08.30-09.30
8 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 15 aprilie 2024, ora 11.00
9 Depunerea contestațiilor la proba scrisă 15 aprilie 2024, intre orele 11.00-13.00
10 Afișarea rezultatelor la contestații pentru proba scrisă 15 aprilie 2024, ora 14.00
11 Proba practică 16 aprilie 2024, intre orele 08.30-09.30
12 Afișarea rezultatelor la proba practică 16 aprilie 2024, ora 11.00
13 Depunerea contestațiilor la proba practică 16 aprilie 2024, intre orele 11.00-13.00
14 Afișarea rezultatelor la contestații pentru proba practică 16 aprilie 2024, ora 14.00
15 Interviul 17 aprilie 2024, intre orele 08.30-09.30
16 Afișarea rezultatelor la proba de interviu 17 aprilie 2024, ora 11.00
17 Termen limită contestații la proba de interviu 17 aprilie 2024, intre orele 11.00-13.00
18 Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 17 aprilie 2024, ora 14.00
19 Afișarea rezultatelor finale 17 aprilie 2024, ora 14.00
Participa la proba următoare numai candidații care au obținut cel putin 50 de puncte la proba curenta.
După afișarea rezultatelor obținute la fiecare dintre cele patru etape (selecția dosarelor, proba scrisa, proba practica, interviu) candidații nemulțumiți pot depune contestații in termenul prevăzut in calendar. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Liceului ,,Carol I” Bicaz, imediat după soluționarea contestațiilor.
Rezultatul final este media aritmetica a punctajelor obținute la proba scrisa, proba practica si interviu si care trebuie sa fie minim 50 de puncte.
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Secretariat 0233253541, email: [email protected]

7) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, raport REVISAL;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar- original (documentul poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise);
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european
j) Opis

Notă: Opisul dosarului se depune în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare.
Actele prevăzute la punctele b,c,d,e vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea..

Citește și

Comentariile sunt închise

Acest website folosește cookies pentru a vă îmbunătăți experiența online. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate