Primăria Bicaz – Anunţ concesiune teren

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
  de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str.
  Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107,
  fax: 0233/254.530, e-mail: [email protected], e-mail persoană de contact:
  [email protected]
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
  Imobil-teren, în suprafaṭă de 24 m.p., situat în intravilan loc. Bicaz, Aleea Teilor,
  zona P.T. nr. 3, oraş Bicaz, jud. Neamţ, N.C. 51224, aflat în domeniul privat al oraşului
  Bicaz, judeṭul Neamṭ, cu destinaṭia “GARAJ AUTO”
  Licitaṭia se organizează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 149 din
  21.12.2023 ṣi O.U.G. 57/2019.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
  exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul Oraşului Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
  poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea
  Domeniului Public ṣi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Contravaloarea
  documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în contul
  RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19/02/2024, ora 16.00.
 4. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini.
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.02.2024, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraṣului Bicaz, strada Barajului,
  nr. 4, județul Neamṭ.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare – original și
  copie
 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.02.2024,
  ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, Bicaz.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
  competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de
  Contencios Administrativ a Tribunalului Neamṭ, Piatra Neamṭ, B-dul Decebal, nr. 5,
  telefon: 0233/212717, fax: 0233/232363, e-mail: [email protected]
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
  publicării: 01/02/2024

PRIMAR,
SĂLĂGEAN NICOLAE

COMPARTIMENT A.D.P.P.,

NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

Citește și

Comentariile sunt închise

Acest website folosește cookies pentru a vă îmbunătăți experiența online. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate