Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
vineri 31 martie 2023
 • :
 • :

Primăria Bicaz – Anunț vânzare teren

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
  adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul
  Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310,
  interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: primariabicaz@yahoo.com , e-mail persoană de
  contact: albertinanemteanu@primariabicaz.ro
 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor
  care urmează să fie vândute:
  Teren, în suprafaţă de 320 m.p., situat în intravilan Bicaz, pct. “Port Nou”, oraş
  Bicaz, jud. Neamṭ, N.C. 54047, înscris în Cartea Funciara nr. 54047.
  Bunul care urmează sa fie vândut, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 151 din
  22.12.2022 ṣi art. 363 din O.U.G. 57/2019, aparṭine domeniului privat al Oraṣului Bicaz.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
  exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Oraşului Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
  poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea
  Domeniului Public ṣi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se
  ridică de la sediul instituției: Persoanele interesate pot achita contravaloarea
  documentației de atribuire de 30 lei, ce se achită la casierie, sau în contul
  RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.
  3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 20/02/2023, ora 16.00.
 4. Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini.
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.03.2023, ora 10:00
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraşului Bicaz, cu sediul în
  Bicaz, Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.
  4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare – original și
  copie
 5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 02.03.2023,
  ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, oraşul
  Bicaz, județul Neamṭ.
 6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
  instanței: Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233 254
  199, 0233253299, fax: 0233/253299, e-mail: jud-bicaz@just.ro
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:
  06.02.2023.

PRIMAR, COMPARTIMENT A.D.P.P.,
SĂLĂGEAN NICOLAE NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA