Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
sâmbătă 21 mai 2022
  • :
  • :

8 posturi vacante la Complexul Muzeal Județean Neamț

muzeu

Complexul Muzeal Județean Neamț organizează concurs pentru ocuparea a opt (8) posturi de personal contractual, astfel:

1) Muzeograf (botanică) Debutant, nivel de execuție în cadrul Secției Muzeale II Piatra Neamț, Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț – existent în Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – Anexa 2 la H.C.J nr.150/28.07.2016, aprobat prin HCJ Neamț nr.150/2016, la poziția nr.29;

2) Referent de Specialitate III, nivel de execuție în cadrul Compartimentului Contabilitate, Secretariat, Administrație – existent în Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – Anexa 2 la H.C.J nr.150/28.07.2016, aprobat prin HCJ Neamț nr.150/2016, poziția nr.95;

3) Muzeograf Debutant, nivel de execuție în cadrul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni existent în Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – Anexa 2 la H.C.J nr.150/28.07.2016, aprobat prin HCJ Neamț nr.150/2016, poziția nr.60.

4) Gestionar-custode Sală, nivel de execuție în cadrul Secției Muzeale I Piatra-Neamț – Bicaz, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț existent în Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – Anexa 2 la H.C.J 150/28.07.2016, aprobat prin HCJ Neamț nr.150/2016, la poziția nr.10.

5) Supraveghetor, nivel de execuție în cadrul Secției Muzeale I Piatra- Neamț – Bicaz, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț – existent în Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – Anexa 2 la H.C.J nr.150/28.07.2016, aprobat prin HCJ Neamț nr.150/2016, la poziția nr.11.

6) Supraveghetor, nivel de execuție în cadrul Secției Muzeale III Târgu Neamț – Casa Memorială „Veronica Micle”, existent în Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – Anexa 2 la H.C.J nr.150/28.07.2016, aprobat prin HCJ Neamț nr.150/2016, la poziția 42.

7) Paznic, un post, nivel de execuție, în cadrul Serviciului Protecție Patrimoniu Roman existent în Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – Anexa 2 la H.C.J nr. 150/28.07.2016, aprobat prin HCJ Neamț nr.150/2016, la pozițiile 87 – 90,;

8) Muncitor întreținere, nivel de execuție, în cadrul Secției Muzeale I Piatra-Neamț BicazMuzeul Curtea Domneasca Piatra Neamț – Turn Clopotniță existent în Statul de Funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – Anexa 2 la H.C.J nr.150/28.07.2016, aprobat prin HCJ Neamț nr.150/2016, poziția nr.16;

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, Anexei la H.G. nr. 286/2011 și a Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – Anexă la Dispoziția 407/15.12.2014 a Consiliului Județean Neamț.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 25.10.2016 inclusiv între orele 8.00 – 16.00 (luni – joi) si 8.00 – 14.00 (vineri) la secretariatul Complexului Muzeal Județean Neamț și vor conține:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Manager al Complexului Muzeal Județean Neamț

2. Actul de identitate/orice alt document care atestă identitatea – copie și original;

3. Documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (certificate, diplome, atestate)– copie și original;

4. Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor specifice de participare la concurs (copie și original);

5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor – copie și original;

6. Certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și care să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

8. Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, la Secretariatul Complexului Județean Neamț.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

a. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b. cunoaște limba română, scris și vorbit;

c.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e.are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul va avea loc la sediul central al Complexului Muzeal Județean Neamț, astfel:

a) selecția dosarelor de înscriere – în termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs;

b) proba scrisă pentru toate posturile și proba practică pentru pozițiile: Muzeografi debutanți, Referent de Specialitate, Gestionar Custode Sala;

c) interviul – se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise/practice.

Calendarul concursului este următorul:

a) Depunerea dosarelor de concurs pana la 25.10.2016 inclusiv intre orele 8 – 16.00 de luni pana joi si vinerea 8.00 – 14.00;

b) Selecție dosare până la 27.10.2016

c) Afișare rezultate selecție dosare – 28.10.2016;

d) Depunere contestații selecție dosare – 31.10.2016;

e) Soluționare contestații și afișare – 01.11.2016;

f) Proba scrisă – 2.11.2016 ora 10.00 (pentru toate posturile);

g) Notarea probei scrise și comunicarea rezultatelor – 3.11.2016;

h) Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la proba scrisă – 4.11.2016;

i) Soluționare contestații rezultat probă scrisa și comunicarea rezultatului la contestații –– 7.11.2016;

j) Proba practică – 8.11.2016 ora 10.00 – pentru posturile de Muzeografi debutanți, Referent de Specialitate, Gestionar Custode Sala.

k) Notarea probei practice și comunicarea rezultatelor – 9.11.2016;

l) Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la proba practică – 10.11.2016;

m) Soluționare contestații proba practică și comunicarea rezultatului la contestații–11.11.2016;

n) Susținerea interviului -– 14.11.2016 – ora va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor de la pct. i si m;

o) Notare interviu și comunicarea rezultatelor la interviu – 15.11.2016;

p) Depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la interviu – 16.11.2016;

q) Soluționare contestații rezultat interviu și comunicarea rezultatului la contestații – 17.11.2016;

r) Afișare rezultate finale – 18.11.2016;

Mai multe informații pot fi obținute de la secretariatul muzeului, tel. 0233.217496, 0233.218108 sau de la secretarul comisiei de concurs, d-na Carmen Malei, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00.

Anunțul integral aici.