Oraşul Bicaz / Consiliul local / Hotărâre proiect

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor şi lista de repartizare a apartamentelor pentru tineri , construite prin A.N.L. , destinate închirierii.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii nr.152 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pt Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare:
Văzând expunerea de motive întocmită de primarul oraşului prin care se argumentează iniţierea acestui proiect de hotărâre:
Analizând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.2992 din 18.03.2016:
Constatând că apartamentele în cauza sunt libere acestea fiind predate de către foştii chiriaşi:
Văzând procesul verbal 2558 din 09.03.2016 întocmit de către Comisia socială de analiză, solutionare şi stabilire a ordinii de prioritate a cererilor de locuinţe construite prin A.N.L. , destinate închirierii, în vederea repartizării acestora pentru tineri , numită prin Dispoziţia Primarului nr27.02.2015, listă privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi lista de repartizare a locuinţei
Luând în considerare avizul comisiei de specialitate a Consliului Local:
În temeiul art.36 alin.(1), (9), art.45 şi ale art.115 alin.(1), lit.(b) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.
Hotărăşte
Art.1 Aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţe, construite de A.N.L pentru tineri.Ordinea de prioritate şi lista de repartizare aşa cum sunt prezentate în anexele nr 1.2 şi 3 la prezenta hotărâre
Art.2 Primarul oraşului prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, incheiind, în acest sens, contracte de închiriere
Art.3 Prin grija secretarului oraşului, hotărârea se va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate
Iniţiator Nicolae Sălăgean
Expunere de motive
Pentru susţinerea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, stabilirea ordinei de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe precum şi repartizarea apartamentului din str.Barajului, str.Piatra Corbului, cartier Centru şi apartamentele din Tronson A şi B, str.Păltiniş Cartier Dodeni, oraş Bicaz, Jud.Neamţ, construit prin programele A.N.L
Analizând procesul verbal înregistrat cu nr. 12450/08/12/2016, întocmit de Comisia Socială din cadrul Primăriei oraşului Bicaz, aprobată prin dispoziţia nr.192/25.07.2016, prin care se propune spre aprobare lista solicitanţilor care au acces la locuinţe construite de A.N.L, destinate închirierii, stabilirea oridinei de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe precum şi repartizarea apartamentului din strada Barajului, strada Piatra Corbului, Cartier Centru şi apartamentele din Tronson A şi B, str. Păltiniş, cartier Dodeni, oraş Bicaz, jud. Neamţ, construit prin programele A.N.L
Propun a se aproba , de asemenea, lista de repartizare a locuinţelor, conform ordinii de prioritate(aşa cum prevede şi art.15, alin.(6) din N.M aprobate prin H.G 962/2001, cu modificările ulterioare şi Anexa 1 la Legea locuinţei nr.114/1996, cu modificările ulterioare.
Inspector principal Caia Oana: „Analizând procesul verbal nr.12450/08.12.2016 al Comisiei Sociale de analiză:Faţă de cele prezenatte mai sus, consider că proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, construite de A.N.L pentru tineri, ordinea de prioritate şi lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii iniţiat de Primarul oraşului se încadrează în dispoziţiile legale în vigoare şi pot fi supuse dezbaterii Consiliului Local.”

Citește și

Comentariile sunt închise

Acest website folosește cookies pentru a vă îmbunătăți experiența online. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate