Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
duminică 19 septembrie 2021
  • :
  • :

Primăria oraşului Bicaz organizeazã concurs

Primăria oraşului Bicaz, cu sediul în localitatea Bicaz, str. Barajului, nr 4, judeţul Neamţ, organizeazã concurs conform H.G. 286/2011, actualizată. pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de agent pază din cadrul compartimentului Ordine și pază.

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 16.08.2021, ora10 00 ,
– Proba interviu în data de 19.08.2019, ora10 00 ,
– Depunerea dosarelor de concurs : din data de 23.07.2021 până la data de 06.08.2021.
– Selecția dosarelor de concurs în data de 09.08.2021.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale conform art 3 din
HG nr 286/2011 și condițiile specifice:
– studii medii cu Diplomă de Bacalaureat,
– Atestat de agent de securitate sau curs în derulare,
– fără vechime în muncă.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la Registratura Primăriei oraşului Bicaz
Relaţii suplimentare la compartimentul resurse umane, telefon:0735887097.

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concursul/examenul, adresată conducătorului instituției publice
organizatoare (nu este cerere tip);
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. copie după studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
4. copie după Atestat de agent de securitate sau adeverință din care să reiese că frecventează
cursurile pentru agent de securitate,
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.(un dosar plic)
Candidatul declarant admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completadosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul/examenul din data 16.08.2021 pentru două posturi

contractuale vacante de agent pază

1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, republicată;
2. H.G nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
3. Legea 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătatea și
securitatea în muncă;
4. Legea nr 61/1991*** republicată,pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați,
republicată;
Notă: Pentru toate actele menționate sunt valabile doar formele actualizate/republicate.

TEMATICA

pentru concursul/examenul din data 16.08.2021 pentru două posturi contractuale vacante de agent pază

1. Legea nr. 333/2003, republicată, capitolul I, capitolul II: art 18, capitolul IV, art 27 până la art
32, capitolul V, de la art 34 până la art 44, capitolul VI, art 45,art 46,art 47;
2. Anexa –Norme metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003, republicată, de la art 1 până la
art 22, de la Capitolul III art 41 până la art. 54
3. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi imminent, art 16,
Informarea lucrătorilor : art 10 și art 11
4. Legea nr 61/1991*** republicată: art 1 și art 2
5. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii : art 7 din Legea
nr 202/2002, actualizată,